HTML Scraper - Semalt hünärmeni internetden islendik maglumatlary nädip çykarmalydygyny düşündirýär

Internet ägirt uly maglumat dükanydyr we her web sahypasy şekil, wideo, ses ýa-da tekst görnüşinde maglumatlary görkezýär. Gynansagam, häzirki zaman döwmek gurallary PDF faýllaryny we HTML resminamalaryny aňsatlyk bilen döwüp bilmeýär. Şeýlelik bilen, HTML Scraper siziň üçin birnäçe meseläni ýerine ýetirip biler. Internetdäki iň meşhur we ygtybarly gyryş gurallaryndan biridir.

HTML tekstini dinamiki saýtlardan gyryň:

Dinamiki sahypanyň HTML tekstini ýygnamak, derňemek we baha bermek isläp bilersiňiz. HTML Scraper birnäçe blogdan we sahypadan peýdaly maglumatlary çykarmaga mümkinçilik berýär. Bu guraly gozgalmaýan emläk agentliklerine, awtoulag saýtlaryna, tehnologiýa bloglaryna we söwda sahypalaryna gönükdirmek üçin ulanyp bilersiňiz. Maglumat birnäçe sahypada ýaýradylýar (Google ýaly) we HTML Scraper şol sahypalaryň hemmesini nyşana almagy aňsatlaşdyrýar.

Webden maglumatlaryň islendik görnüşini çykaryň:

Biziň hemmämiz birnäçe gezek basmak bilen Bütindünýä Kerebine girmek isleýäris. Ordinaryönekeý gural bilen HTML resminamalaryny aňsatlyk bilen gyryp bolmaz. Mundan başga-da, bu gurallar okalýan we ulaldylan netijeleri bermeýär. HTMLöne HTML Scraper bilen köp sanly web sahypasyny nyşana almak gaty aňsat. Ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen iň meşhurdyr we bir gezekde ýüzlerçe HTML resminamalaryny dolandyryp biler. Şeýle hem, sahypaňyzyň işleýşini gowulandyrmak üçin bu hyzmat bilen ajaýyp wizualizasiýa we interaktiw şablonlary döredip bilersiňiz.

Däp bolşy ýaly, maglumatlary çykarmak gurallary tehniki däl adam üçin gaty kyn ýa-da häzirki zaman sahypasynyň çylşyrymlylygyny we interaktiwligini dolandyrmak üçin gaty ýönekeý. Şol hyzmatlardan we programmalardan tapawutlylykda HTML Scraper häzirki zaman web sahypalaryndan maglumatlary gyryp biler we size takyk we ygtybarly netijeleri berer.

“Amazon” we “eBay” -dan tekstleri gyryň:

HTML Scraper-iň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, eBay-dan we Amazondan teksti gyrmagydyr. Şeýle hem, Alibaba we beýleki şuňa meňzeş saýtlardan maglumatlary ýygnap, döwüp we saklap bilersiňiz. HTML Scraper, bu sahypalaryň bahalary baradaky maglumatlary, önümiň beýanyny we suratlaryny çyzmagy aňsatlaşdyrýar we telekeçilik sahypasyny amatly gurmaga kömek edýär. Mundan başga-da, web guralyňyzy indekslemek üçin bu guraldan peýdalanyp bilersiňiz.

Maglumat alymlary üçin amatly:

Maglumat alymy wagtynyň 60% -ini maglumatlary ulanmagyň ýerine maglumatlary ýygnamak we taýýarlamak bilen geçirýär. HTML Scraper, HTML resminamalaryny nädip düzmelidigi ýa-da üýtgetmelidigi barada doly gözegçilik edýär. Bu programmadan peýdalanmak üçin hiç hili programmirleme endikleri gerek däl. Interaktiw kartalar, açylan ýerler, tanamaklyk, gutapjyklar, gönükdirmeler, AJAX, JavaScript we çäksiz aýlawly sahypalary aňsatlyk bilen dolandyryp biler. HTML Scraper wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaýar we birnäçe minutda okalýan we ulaldylan mazmuny üpjün edýär.

Nokat we basmak interfeýsi:

HTML Scraper nokat we basmak interfeýsi bilen iň meşhurdyr. Bu guraly ulanyp, islän HTML resminamalaryňyzy arkaýyn gyrmak üçin ulanyp bilersiňiz. Onuň aňsat reodeiminden çykyp, HTML Scraper-iň ösen aýratynlyklaryny ulanyp bileris. Bu gural programmistler, programmist däller, web ussatlary we uly göwrümli kompaniýalar üçin ajaýyp. Bu ajaýyp programma üpjünçiligi bilen birnäçe maglumatlary döwmek meselelerini ýerine ýetirip bilersiňiz.